Slovník pojmů

A B C D E F
G
H
CH
I
J
K L M N O
P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

PANEL

Program Českomoravské záruční a rozvojové banky.
(Na základě nařízení vlády č. 299/2001 Sb. stát poskytuje pomoc vlastníkům panelových domů při splácení úvěrů poskytnutých bankami na opravy a modernizace bytového fondu v panelových domech. Podpora spočívá v tzv. úrokové dotaci, kterou stát ulehčuje splácení úroků z úvěru, čímž prakticky snižuje úrokové zatížení dlužníka. Žádosti o tento druh podpory jsou uspokojovány z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení prostřednictvím pověřené banky, kterou je ČMZRB. Ta také pomáhá vlastníkům panelových domů poskytováním záruk za splacení. ČMZRB poskytuje klientům, kteří splňují parametry pro zařazení do programu Panel, jednak dotaci k úrokové sazbě ve výši 4 % p.a. a jednak záruku až do
výše 80 % nesplacené jistiny úvěru.)

Pasivní přístup do Internetového bankovnictví

Pokud Internetové bankovnictví používáte pouze pro zobrazení historie plateb a zůstatků a platební funkce máte zablokované, pak máte pasivní Internetové bankovnictví. Pro Internetové bankovnictví potřebujete nastavit aktivní internetbanking a aktivovat SMS klíč.

Pásmové úročení

Výše úroku je závislá na výši aktuálního denního zůstatku na účtu a na úrokové sazbě, která je stanovena pro dané rozpětí zůstatku účtu - tzn. pro dané úrokové pásmo.

PDF dokument

Elektronický formát, který banka používá pro elektronickou smluvní dokumentaci. Pro zobrazení PDF dokumentů se používá PDF prohlížeč (např. Adobe Reader).

PDF prohlížeč

Program, který umožňuje prohlížet naši elektronickou dokumentaci v podobě PDF dokumentu. Za standardní PDF prohlížeč je bankou považován program Adobe Reader.

PIN

PIN je přihlašovací údaj pro původní Internetové bankovnictví a zároveň pro registraci do Internetového bankovnictví.

Platby

Platbou je jakýkoliv pohyb na vašich účtech, vybraná či přijatá hotovost a zapsaný nákup za hotové. Platby jsou očištěné o převody mezi účty a rozdělují se na příjmy a výdaje.

Pojištění ztráty / krádeže platební karty

Toto pojištění se vztahuje na neoprávněné použití platební karty v důsledku její ztráty nebo krádeže a na poplatky hrazené pojištěným za blokaci karty a za vydání nové platební karty. Pojištění se nevztahuje na transakce, při kterých byl použit PIN. Pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a asistenční služby jsou platná pro celý svět s výjimkou České republiky a toho státu, ve kterém má pojištěný trvalé bydliště. Nepřetržitá délka pobytu v zahraničí je maximálně 180 dní v rámci jednoho výjezdu. Počet výjezdů není omezen.

PPÚ

Povolené přečerpání účtu – kontokorentní úvěr – navýšení reálného disponibilního zůstatku běžného účtu

Pravidelný příjem

Pravidelné příjmy jsou takové, které dostáváte např. každý měsíc. Může jít o mzdu, ale také důchody a dávky.

Pravidlo

Pomocí pravidel dochází k automatickému třídění plateb do kategorií. Nastavují se pod záložkou „Platby“. Vaše vlastní třídicí pravidla mají vždy přednost před těmi, které jsou v systému nastaveny.

PRIBOR

Pražská mezibankovní úroková sazba, vyhlašovaná ČNB, aktuálně k dispozici na internetu ČNB:
www.cnb.cz/cs/index.html

Průměrný měsíční zůstatek

Průměrný měsíční zůstatek je vypočítán následovně: sečtou se zůstatky jednotlivých dnů v daném měsíci a součet se vydělí počtem těchto dnů. Pokud není podmínka zůstatku dodržena, poplatek se účtuje až v následujícím měsíci. Pokud si Poštovní účet nově založíte, tento poplatek se v prvních dvou měsících neúčtuje, ať už je zůstatek jakýkoliv (neplatí při převodu z jiného typu účtu). Např. Pokud si Poštovní účet založíte v srpnu, je průměrný měsíční zůstatek sledován až za říjen. Při nesplnění podmínky minimálního měsíčního zůstatku v říjnu bude poplatek za měsíční vedení účtu (50 Kč) zúčtován v listopadu.

Předschválené limity

Předschválený limit představuje individuální nabídku úvěru, která byla sestavena na základě informací, které banka o klientovi má (výše příjmu, transakční historie, úvěrové chování v minulosti apod.) Pokud klient má předschválený limit, je pro něj jednodušší získat u banky úvěr, nemusí již předkládat potvrzení o výši příjmů.

Přihlašovací údaje

Přihlašovací údaje jsou prvky, které vám umožní přístup do části Internetového bankovnictví (platební funkce apod.). Přihlašovacími údaji dáváte systému najevo, „že to jste vy“. V původní aplikaci Internetového bankovnictví byly přihlašovacími údaji identifikační číslo a PIN. Pro Internetové bankovnictví používáte uživatelské jméno a vstupní heslo, které jste si sami zvolili při registraci.

Příjmy

Za příjmy považujeme pouze příchozí položky, které přijdou na vaše účty „zvenčí“.

Příchozí položka, která přijde z jednoho účtu zadaného do Internetového bankovnictví na jiný, který také je Internetového bankovnictví, není příjmem – žádné peníze navíc nezískáváte. Je to pouze převod označovaný jako „kreditní položka“.